Ελληνικά

Ενέργεια

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι καθαρότερες μορφές συμβατικής ενέργειας αποτελούν μέρος του κεντρικού πυρήνα δραστηριοτήτων της Libra Group. Στην Ευρώπη, η EuroEnergy έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων πάρκων ηλιακής ενέργειας, αιολικών πάρκων και εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου.

Παράλληλα, στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, η Greenwood Energy ασχολείται με την επένδυση και ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας, ιδιαίτερα σε φωτοβολταϊκά πάρκα σε πολλές αναπτυσσόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής. Τον Ιανουάριο του 2014, η Greenwood Energy ανακοίνωσε ότι η John Hancock Life Insurance και το Libra Group θα χρηματοδοτούσαν με ίδια κεφάλαια την κατασκευή και λειτουργία πολλών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άκρη σε άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Convergen Energy παίρνει μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών αποβλήτων και γεωργικών υποπροϊόντων και τα μετατρέπει σε έτοιμο καύσιμο τύπου πέλετ, που έχει χαμηλότερες εκπομπές ρύπων αλλά τις ίδιες ιδιότητες με τον άνθρακα. Η Convergen επιδιώκει ενεργά ευκαιρίες για να αποκτήσει ή να επενδύσει σε μισθωμένες, ιδιόκτητες ή επί συμβάσει εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού, που θα συμπληρώνουν τις επιχειρήσεις παραγωγής καυσίμων της.

Οι εγκαταστάσεις μας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έχουν συνολική δυνατότητα παραγωγής 400 MW και το σύνολο των έργων μας υπερβαίνει τα 3 GW.

Διαβάστε περισσότερα